Πολιτική Απορρήτου

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ αναγνωρίζει ότι η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται στην επίδειξη σεβασμού στην ιδιωτικότητά σας και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση») παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η Δήλωση ισχύει για εσάς, εάν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν την Δήλωση ενώ αν είστε ήδη πελάτης ή συνεργάτης μας, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να αναφέρονται στη σύμβασή σας με την Εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από αυτές, ενδέχεται να παρέχονται επίσης κατά το στάδιο συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιοι είμαστε

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία, τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Δεδομένης της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην Εταιρεία υπάρχει ισχυρή δέσμευση επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τους Ελληνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και οποιονδήποτε άλλο σχετικό νόμο και κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων (στο εξής συλλογικά θα αναφέρονται ως «νόμοι περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΔΠΧ»).

Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ λειτουργεί ως μια σύγχρονη κτηματομεσιτική εταιρεία στην Ελλάδα, διαθέτοντας τις υπηρεσίες της τόσο στην Ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά. Η Εταιρεία, εδρεύει στη Βάρη Αττικής και εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Προσωπικά Δεδομένα υπό επεξεργασία/Δεδομένα που συλλέγουμε και η χρήση τους

Τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπό επεξεργασία μπορεί να είναι:

I. Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

a. Δεδομένα Ταυτοποίησης. Είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή fax, ηλεκτρονικά στοιχεία αναγνώρισης ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το υποκείμενο των δεδομένων.

b. Πεδία ελεύθερου κειμένου. Σχετικά με τα πεδία ελεύθερου κειμένου, σας συμβουλεύουμε να μην πληκτρολογείτε δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως φυλετική ή εθνικιστική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική ή ψυχική σας υγεία, δεδομένα βιομετρικά ή γενετικά, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α.

Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες του Site, είναι σωστά και ακριβή και καλείστε να ενημερώσετε την εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ για οποιαδήποτε αλλαγή ή διαφοροποίηση αυτών των δεδομένων. Θα θεωρηθείτε ο μόνος υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή σε οποιοδήποτε τρίτο, λόγω των λανθασμένων, ανακριβών ή μη επαρκών πληροφοριών στις φόρμες του Site.

II. Δεδομένα Περιήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού, που χρησιμοποιούνται για να είναι το site λειτουργικό, αυτόματα αποκτούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη πλοήγηση στο διαδίκτυο, μια διαδικασία που βασίζεται στα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διαδικτύου. Αυτή η πληροφορία δεν συλλέγεται για να συσχετιστεί με προσωποποιημένα δεδομένα των χρηστών αλλά, η φύση τους και η επεξεργασία τους από τρίτους παρόχους, μπορεί να επιφέρει ταυτοποίηση. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP, τα ονόματα των domains που ανήκουν οι υπολογιστές των χρηστών, διευθύνσεις που φέρουν το σήμα του Ενιαίου Αναγνωριστικού Πόρων (URI: “UniformResourceIdentifier”), σημείωση των πόρων που ζητήθηκαν, το χρόνο αιτήματος, τη μέθοδο υποβολής του αιτήματος στο webserver, τα μεγέθη των αρχείων που αποκτήθηκαν ως απάντηση, αριθμητικό κώδικα που αναφέρει το αποτέλεσμα της απάντησης από το webserver (επιτυχής, λανθασμένη, κ.α.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ανώνυμες στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τη χρήση του Site και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του, καθώς και για τον εντοπισμό λανθασμένων δεδομένων και διαγράφονται μετά την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν ή όχι τυχόν ηλεκτρονικά εγκλήματα που βλάπτουν το Site ή τρίτους.

III. Συλλογή Δεδομένων μέσω cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών, παρακαλείστε όπως ενημερωθείτε από την αναλυτική μας Πολιτική Cookies.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς περιλαμβάνουν τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης και ειδικότερα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email)
 • Χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)
 • Στοιχεία Ακινήτων (οδός, επιφάνεια, πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη)

Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • Κατάρτιση, σύναψη και Διαχείριση συμβάσεων
 • Κοινοποίηση σε εσάς πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες
 • Απάντηση στα αιτήματά σας για πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε νομικά να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Διαχείριση προωθητικών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα εκπτώσεων)
 • Παραγγελία Παροχής των Υπηρεσιών μας
 • Επικοινωνίες σχετικά με πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:

  Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

  Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς

  Δικής σας συγκατάθεσης όπου χρειάζεται, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε πιο κάτω.

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες ή συνεργάτες μας ή χωρίς να έχετε δώσει οι ίδιοι στην Εταιρεία τα δεδομένα σας.

Συμπληρώνοντας τις φόρμες Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα https://www.bkavvalos.gr/ θεωρούμε ότι συμφωνείται στην επεξεργασία.

Για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, όπως όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση email). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με σκοπό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.

Παραδείγματα χρήσης ΔΠΧ που πραγματοποιείται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και του έννομου συμφέροντος για την σύναψη σχετικής σύμβασης με τον εκάστοτε πελάτη ή συνεργάτη
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη εργατική νομοθεσία
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως ζωτικό μας ενδιαφέρον για την ανάλυση της επιχειρηματικής μας απόδοσης
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για τη διαχείριση παραπόνων σας
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για την ενημέρωσή σας που απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε προωθητικές μας ενέργειες

3. Προσωπικά δεδομένα Ανήλικων

Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ κατανοεί πλήρως την σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Το συγκεκριμένο Site δεν απευθύνεται και δεν έχει σχεδιαστεί για ανηλίκους. Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ δεν έχει πρόθεση να συλλέξει και να διατηρήσει καταγραφές προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά, τα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση. Στην περίπτωση που η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ ανακαλύψει περίπτωση συλλογής δεδομένων ανηλίκων που έγινε χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση των εχόντων τη γονική μέριμνα, η οποία και απαιτείται, αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

4. Λόγοι Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, επεξεργάζονται για τους παρακάτω λόγους:

4.1 για την περιήγηση στο Site και την παροχή υπηρεσιών που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θέτει ως διαθέσιμες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης της ασφάλειας αυτού,

4.2 για τον εναρμονισμό με κάθε νομικό πλαίσιο, κανονισμό ή Ευρωπαϊκό νόμο, που είναι σε ισχύ, ή για τη συμμόρφωση σε αιτήματα των αρμόδιων Αρχών,

4.3 για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας,

4.4 για την απάντηση σε αιτήματα χρηστών που γίνονται μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών φορμών που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

Ειδικά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, την άνομη ή μη ορθή χρήση και την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

Πως συλλέγονται τα στοιχεία

Όπως φαίνεται παραπάνω συλλέγουμε στοιχεία που σας αφορούν μόνο εν γνώσει σας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Όταν αποστέλλετε αίτημα για ραντεβού υπόδειξης ακινήτου στην φόρμα στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο
 • Όταν κάνετε εγγραφή με την φόρμα Επικοινωνίας στην υπό- ιστοσελίδα μας https://www.bkavvalos.gr/epikoinonia-mesitiko-Akinita-Kavvalos-Vari-Attikis συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email
 • Όταν συνεργάζεστε και συναλλάσσεστε μαζί μας συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εμπορική μας συναλλαγή όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός κλπ.
 • Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες. Όταν στέλνεται email στην Εταιρεία συλλέγουμε την διεύθυνση email και το τηλέφωνό σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας πριν τη συλλογή των δεδομένων και όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5. Νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής ή προαιρετικής επεξεργασίας

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 4.1, είναι η δυνατότητα διάθεσης των υπηρεσιών στους χρήστες. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων για αυτό το σκοπό είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή αυτών καθιστά αδύνατη την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που ζητούνται.

Ωστόσο, η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 4.2 βασίζεται στις νομικές υποχρεώσεις τnς εταιρείας ΚΑΒΒΑΛΟΣ . Η παροχή των προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή αυτών καθιστά αδύνατη την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που ζητούνται.

Αναφορικά με την Ενότητα 4.3, η νομική βάση επεξεργασίας, βασίζεται στη μη καταπάτηση των έννομων αναγκών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, που είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, των εμπιστευτικών πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων, από μη εξουσιοδοτούμενη πρόσβαση και χρήση.

Η νομική βάση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 4.4, είναι το υπερισχύον νόμιμο δικαίωμα μας στη σωστή διαχείριση των μηνυμάτων, αιτημάτων, πληροφοριών ή ερωτήσεων που υποβάλλονται από τους χρήστες.

6. Οι Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να κοινοποιηθούν επιπλέον, για τους σκοπούς της Ενότητας 4 αυτής της πολιτικής απορρήτου, σε:

6.1. άτομα που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ και τυπικά εργάζονται ως διαχειριστές της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για τη τεχνική συντήρηση και τη «φιλοξενία» του Site, και

6.2. άτομα, όργανα ή αρχές στα οποία απαιτείται, τα προσωπικά δεδομένα να αποστέλνονται σύμφωνα με τους νόμους ή τις εντολές των αρχών.

7. Μεταφορά Προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ , επί του παρόντος, δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα μέσω του site, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αν η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ  ξεκινήσει τέτοιες αποστολές στο μέλλον, θα διασφαλίσει ότι αυτή η μεταφορά θα γίνει σύμφωνα με τους εν ισχύ νόμους, όπως την υιοθέτηση των προτύπων ρητρών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή επιλέγοντας ανθρώπους που τηρούν τα διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη μετακίνηση δεδομένων (π.χ. η Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ) ή της εν λόγω χώρας κανονισμούς που διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητά σας.

8. Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί αυτή, μπορεί να ζητηθεί μέσω γραπτού αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην ενότητα «Επαφές» της παρούσης πολιτικής απορρήτου.

9. Δικαιώματα χρηστών για τα δεδομένα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο χρήστης του Site έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει από την εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, να τα τροποποιήσει ή να τα διαγράψει, ή να αντικρούσει την επεξεργασία τους, ή, σε κάποιες περιπτώσεις, να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και να τα λάβει σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Αιτήματα ανάλογα οφείλουν να υποβάλλονται γραπτώς στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Επαφές» του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης του Site έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία, στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα δικαιώματά σας

Στην ΚΑΒΒΑΛΟΣ αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους-Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) όπου αυτό είναι δυνατό
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στο info@bkavvalos.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Τριπτολέμου 17, Βάρη 16672. Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

10. Επαφές/Κατάθεση παραπόνων

  Η εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ κατέχει δεδομένα σας, σε συμμόρφωση με οριζόμενα στην παρούσα Δήλωση και τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Εάν παρά όλα αυτά επιθυμείτε να διατυπώσετε κάποιο παράπονο σχετικά, διατηρείτε το δικαίωμα να καταθέσετε τα παράπονά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ή μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς είτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω της φυσικής διεύθυνσης που αναγράφεται παραπάνω ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@bkavvalos.gr αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Αίτημα άσκησης δικαιωμάτων απορρήτου».

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Βασίλειος Κάββαλλος
Τριπτολέμου 17 , Βάρη 16672
210-8973060
info@bkavvalos.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βασίλειος Κάββαλος
Τριπτολέμου 17 , Βάρη 16672
210-8973060
info@bkavvalos.gr

Εποπτεύουσα Αρχή
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
+302106475600
+302106475628
contact@dpa.gr

11. Τροποποιήσεις

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή απλώς να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο αυτού του εντύπου πλήρως ή μερικώς, βασιζόμενος και στις πιθανές αλλαγές της ισχύουσας νομοθεσίας. Συνεπώς, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ζητάει από τους χρήστες να επισκέπτονται περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνονται για την πιο πρόσφατη και αναβαθμισμένη έκδοση της, ώστε να είναι πάντα σαφώς ενημερωμένοι για τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τnv εταιρεία ΚΑΒΒΑΛΟΣ.